Dando cumprimento ó disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores Real Decreto Lexislativo 1/1995 do 24 de marzo, nos artigos 45 e 46 do Real Decreto 2001/1983, do 28 de Xullo, así como no decreto 97/2021 do 10 de xuño polo que se determina o calendario laboral na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

FESTIVOS ESTATAIS
01 XANEIRO17 MAIO12 OUTUBRO
06 XANEIRO24 XUÑO01 NOVEMBRO
14 ABRIL25 XULLO06 DECEMBRO
15 ABRIL15 AGOSTO08 DECEMBRO
FESTIVOS LOCAIS
26 MAIO16 AGOSTO

Decláranse inhábiles para os efectos laborais, retribuidos e non recuperables, ademáis de tódolos domingos do ano, os festivos indicados como festivos nacionais.
Son tamén inhábiles para o traballo as festas de carácter local, retribuidas e non recuperables, no ámbito dos respectivos concellos, así como os festivos determinados polo convenio colectivo.
OBRIGATORIEDADE DO CALENDARIO: Tódalas empresas da provincia deberán ter exposto nun lugar visible do centro de traballo o calendario laboral para o ano 2022, conforme o determina o artigo 34.6 do estatuto dos Traballadores, para coñecemento e consulta dos traballadores.

Descargue o calendario laboral aquí.