Dando cumprimento ó disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores Real Decreto Lexislativo 1/1995 do 24 de marzo, nos artigos 45 e 46 do Real Decreto 2001/1983, do 28 de Xullo, así como no decreto 112/2023 do 28 de xullo polo que se determina o calendario laboral na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024.

FESTIVOS ESTATAIS
01 XANEIRO01 MAIO12 OUTUBRO
06 XANEIRO17 MAIO01 NOVEMBRO
28 MARZO25 XULLO06 DECEMBRO
29 MARZO15 AGOSTO25 DECEMBRO
FESTIVOS LOCAIS
09 MAIO16 AGOSTO

Decláranse inhábiles para os efectos laborais, retribuidos e non recuperables, ademáis de tódolos domingos do ano, os festivos indicados como festivos nacionais.
Son tamén inhábiles para o traballo as festas de carácter local, retribuidas e non recuperables, no ámbito dos respectivos concellos, así como os festivos determinados polo convenio colectivo.
OBRIGATORIEDADE DO CALENDARIO: Tódalas empresas da provincia deberán ter exposto nun lugar visible do centro de traballo o calendario laboral para o ano 2024, conforme o determina o artigo 34.6 do estatuto dos Traballadores, para coñecemento e consulta dos traballadores.

Descargue o calendario laboral aquí.