Dando cumprimento ó disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores Real Decreto Lexislativo 1/1995 do 24 de marzo, nos artigos 45 e 46 do Real Decreto 2001/1983, do 28 de Xullo, así como no decreto 81/2019 do 27 de xuño polo que se determina o calendario laboral na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

FESTIVOS ESTATAIS
01 XANEIRO02 ABRIL01 NOVEMBRO
06 XANEIRO01 MAIO06 DECEMBRO
19 MARZO17 MAIO08 DECEMBRO
01 ABRIL12 OUTUBRO25 DECEMBRO
FESTIVOS LOCAIS
13 MAIO16 AGOSTO

Decláranse inhábiles para os efectos laborais, retribuidos e non recuperables, ademáis de tódolos domingos do ano, os festivos indicados como festivos nacionais.
Son tamén inhábiles para o traballo as festas de carácter local, retribuidas e non recuperables, no ámbito dos respectivos concellos.
OBRIGATORIEDADE DO CALENDARIO: Tódalas empresas da provincia deberán ter exposto nun lugar visible do centro de traballo o calendario laboral para o ano 2020, conforme o determina o artigo 34.6 do estatuto dos Traballadores, para coñecemento e consulta dos traballadores.

Descargue o calendario laboral aquí.